Zamówienie


Zamawiający LICEUM IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE informuje o rozpoczęciu zamówienia w trybie Podstawowy bez negocjacji na:

,,Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”

Zakres zamówienia

Główny kod CPV:

45000000-7

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Krótki opis:

,,Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”

Informacja o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Dodatkowy kod lub kody CPV:

Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Informacje dodatkowe:

Warunki dotyczące ofert

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

Data: 17.09.2021
Czas lokalny: 10:00

Termin otwarcia ofert lub wniosków:

Data: 17.09.2021
Czas lokalny: 10:15

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą:

Oferta musi zachować ważność do: 16.10.2021

Informacje o zamawiającym

LICEUM IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE
Wyzwolenia 61
Żuromin 09-300, PL
Krajowy numer identyfikacyjny: 5110290993
Kod NUTS: PL922
Osoba do kontaktów: Danuta Jadwiga Ryszewska
Tel.: +48 606885675
Email: lozuromin@zuromin-powiat.home.pl
Główny adres internetowy: www.lozuromin.pl

Komunikacja

Dostępność dokumentacji: Pełna
Informacje dostępne pod adresem: www.lozuromin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej:

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Ogłoszenie przekazane do publikacji poza systemem. Opublikowane 27.08.2021.

SIDAS PZP - Platforma Zamówień Publicznych
Produkt roku 2021 według miesięcznika IT w Administracji
Strona publiczna
Kontakt - Madkom SA

    al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

    58 712 60 20


© 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona wykorzystuje ilustracje serwisu Streamline

WCAG 2.1