PO

Powiat Ostródzki

Ostróda

Tytuł zamówienia

Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi oraz przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi oraz przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, w zakresie: Cześć 1 – Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, ul. Sportowa 1, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4a do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5a do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 6a do siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz); Cześć 2 – Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4b do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5b do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 6b do siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz).

Termin składania minął: 3 grudnia 2020, 10:00:59

w zeszłym roku

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb udzielenia

Przetarg nieograniczony

Główny kod CPV

45236119-7

Zamówienie jest podzielone na części